4.5.2018

Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Poner Oy ( Y-tunnus: 0686737-7 ) Keltontie 4, 02180 Espoo

YHTEYSHENKILÖ
Poner asiakaspalvelu +358 442791243 tai info@poner.fi.

REKISTERIN NIMI
Poner.fi:n asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN TARKOITUS JA REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1,2,5 ja 7 -kohtiin.
Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimitus
• maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
• rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä
• rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on Poner Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää Poner Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Poner.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Poner.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimelle teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Poner.fi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisterin sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• Tilausten seurantatiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää osoite-, päivitys-, ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

Nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita koskevat tiedot saadaan tarjouspyyntöjen, uutiskirjeen tilauksen, tuotetilausten ja muiden kontaktien yhteydessä. Lisäksi asiakkaiden tiedot saadaan mm. myynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta Poner OY:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Poner.fi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Poner Oy:n palveluksella olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Poner Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Poner Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

TARKASTUS-,KIELTO-,JA KORJAUSOIKEUS
Asiakkaalla on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai mielipidetutkimuksiin.

Tämä rekisteriseloste on nähtävänä myös Poner Oy:n toimitiloissa osoitteessa Keltontie 4 B, 02180 Espoo.